bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 84 verš 13

Hospodine zástupů, blahoslavený člověk, kterýž naději skládá v tobě.