bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 85 verš 4

Zdržels všecken hněv svůj, odvrátils od zůřivosti prchlivost svou.