bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 86 verš 9

Všickni národové, kteréž jsi učinil, přicházejíce, skláněti se budou před tebou, Pane, a ctíti jméno tvé.