bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 92 verš 2

Dobré jest oslavovati Hospodina, a žalmy zpívati jménu tvému, ó Nejvyšší,