bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 96 verš 5

Všickni zajisté bohové národů jsou modly, ale Hospodin nebesa učinil.