bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 99 verš 7

V sloupu oblakovém mluvíval k nim; kteřížto když ostříhali svědectví jeho, i ustanovení jim vydal.