bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 99 verš 8

Hospodine Bože náš, tys je vyslýchal, Bože, bývals jim milostiv, i když jsi je trestal pro výstupky jejich.