bible
bible

Druhá Kniha Mojžíšova kapitola 8 verš 22

A oddělím v ten den zemi Gesen, v níž lid můj zůstává, aby tam nebylo směsice té; abys věděl, že jsem já Hospodin u prostřed země.