bible
bible

Druhá Kniha Mojžíšova kapitola 8 verš 5

I řekl Hospodin Mojžíšovi: Rci Aronovi: Vztáhni ruku svou s holí svou na řeky, na potoky a na jezera, a vyveď žáby na zemi Egyptskou.