bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 12 verš 4

A řeknete v ten den: Oslavujte Hospodina, vzývejte jméno jeho, známé čiňte mezi lidmi skutky jeho, připomínejte, že vyvýšené jest jméno jeho.