bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 22 verš 5

Nebo jest den ssoužení, a pošlapání, a v mysli sevření ode Pána, Hospodina zástupů, v údolí vidění, den boření zdi, a křiku k horám.