bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 39 verš 5

Tedy řekl Izaiáš Ezechiášovi: Slyšiž slovo Hospodina zástupů: