bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 50 verš 9

Aj, Panovník Hospodin spomáhati mi bude. Kdož jest, ješto by mne potupil? Aj, všickni takoví jako roucho zvetšejí, mol sžíře je.