bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 61 verš 9

I vejdeť v známost mezi pohany símě jejich, a potomci jejich u prostřed národů. Všickni, kteříž je uzří, poznají je, že jsou símě, jemuž požehnal Hospodin.