bible
bible

Proroctví Jeremiáše proroka kapitola 38 verš 5

Tedy řekl král Sedechiáš: Aj, v ruce vaší jest, neboť král zhola nic nemůže proti vám.