bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 18 verš 23

Zdaliž jakou líbost mám, když umírá bezbožný? dí Panovník Hospodin. Zdali ne raději když se odvrací od cest svých, aby živ byl?