bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 25 verš 8

Takto praví Panovník Hospodin: Z té příčiny, že říkal Moáb a Seir: Hle, podobný jest všechněm jiným národům dům Judský,