bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 26 verš 3

Protož takto praví Panovník Hospodin: Aj, já proti tobě, ó Týre, a přivedu na tě národy mnohé, tak jako bych přivedl moře s vlnami jeho.