bible
bible

Proroctví Zachariáše proroka kapitola 2 verš 9

Nebo aj, já zdvihnu ruku svou proti nim, a budou loupež služebníkům svým, i zvíte, že Hospodin zástupů poslal mne.