bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 11 verš 10

Tedy uslyšel Mojžíš, an lid pláče po čeledech svých, každý u dveří stanu svého. Pročež roznítila se prchlivost Hospodinova náramně; Mojžíšovi to také těžké bylo.