bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 11 verš 28

Jozue pak, syn Nun, služebník Mojžíšův, jeden z mládenců jeho, dí k tomu: Pane můj, Mojžíši, zabraň jim.