bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 17 verš 12

Tedy mluvili synové Izraelští k Mojžíšovi, řkouce: Hle, již mřeme, mizíme a všickni my hyneme.