bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 24 verš 11

Protož nyní navrať se raději k místu svému. Bylť jsem řekl: Velikou ctí tě ctíti chci, a hle, Hospodin zbavil tě cti.