bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 30 verš 2

Mluvil také Mojžíš knížatům pokolení synů Izraelských, řka: Totoť jest, což přikázal Hospodin: