bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 34 verš 2

Přikaž synům Izraelským a rci jim: Když vejdete do země Kanán, (tať jest země, kteráž se dostane vám v dědictví, země Kananejská s pomezími svými),