bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 6 verš 12

A oddělí Hospodinu dny nazarejství svého, a přinese beránka ročního za provinění, a dnové první přijdou v nic; nebo poškvrněno jest nazarejství jeho.