bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 9 verš 8

I řekl jim Mojžíš: Počekejte, až uslyším, co vám učiniti rozkáže Hospodin.