bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 10 verš 42

A přikázal nám kázati lidu a svědčiti, že on jest ten ustanovený od Boha soudce živých i mrtvých.