bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 20 verš 31

Protož bděte, v paměti majíce, že jsem po tři léta nepřestával dnem i nocí s pláčem napomínati jednoho každého z vás.