bible
bible

Epištola S. Pavla k Římanům kapitola 1 verš 19

Nebo což poznáno býti může o Bohu, známé jest jim učiněno, Bůh zajisté zjevil jim.