bible
bible

Epištola S. Pavla k Galatským kapitola 4 verš 29

Ale jakož tehdáž ten podle těla zplozený protivil se tomu, kterýž byl zplozen podle Ducha, tak se děje i nyní.