bible
bible

Epištola S. Pavla k Filipenským kapitola 1 verš 2

Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista.