bible
bible

První epištola S. Pavla k Tessalonicenským kapitola 1 verš 1

Pavel a Silván a Timoteus církvi Tessalonicenských v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista.