bible
bible

První epištola S. Pavla k Timoteovi kapitola 4 verš 3

Zbraňujících ženiti se, přikazujících zdržovati se od pokrmů, kteréž Bůh stvořil k užívání s díkčiněním věřícím a těm, jenž poznali pravdu.