bible
bible

Druhá epištola S. Pavla k Timoteovi kapitola 4 verš 5

Ale ty ve všem buď bedliv, protivenství snášej, dílo kazatele konej, dokazuj toho dostatečně, že jsi věrný Kristův služebník.