bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 1 verš 14

Zdaliž všickni nejsou služební duchové, kteříž posíláni bývají k službě pro ty, jenž mají dědičně obdržeti spasení?