bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 1 verš 6

A opět, když uvodí prvorozeného na okršlek země, dí: A klanějte se jemu všickni andělé Boží.