bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 9 verš 2

Nebo udělán byl stánek první, v kterémž byl svícen, a stůl, a posvátní chlebové, a ten sloul svatyně.