bible
bible

Epištola S. Pavla k Židům kapitola 9 verš 23

Protož potřebí bylo, aby věcí nebeských příkladové těmi věcmi očišťováni byli, nebeské pak věci lepšími obětmi, nežli jsou ty.