bible
bible

Kniha Jozue kapitola 16 verš 9

Města pak oddělená synům Efraimovým byla u prostřed dědictví synů Manassesových, všecka města s vesnicemi svými.