bible
bible

Kniha Jozue kapitola 17 verš 5

Dostalo se provazců Manassesovi deset, krom země Galád a Bázan, kteráž byla před Jordánem.