bible
bible

Kniha Jozue kapitola 17 verš 8

(Manassesova zajisté byla země Tafue, ale Tafue podlé pomezí Manassesova jest synů Efraimových.)