bible
bible

Kniha Jozue kapitola 20 verš 2

Mluv k synům Izraelským, a rci jim: Oddejte z těch měst vašich města útočišťná, o nichž jsem mluvil vám skrze Mojžíše,