bible
bible

Kniha Soudců kapitola 10 verš 11

Ale Hospodin řekl synům Izraelským: Zdaliž jsem od Egyptských a od Amorejských a od Ammonitských a Filistinských,