bible
bible

První Kniha Samuelova kapitola 14 verš 18

I řekl Saul Achiášovi: Postav sem truhlu Boží. (Truhla pak Boží toho času byla s syny Izraelskými.)