bible
bible

První Kniha Samuelova kapitola 20 verš 22

Pakli takto řeknu pacholeti: Hle, střely jsou před tebou dále, tedy odejdi, nebo propustil tě Hospodin.