bible
bible

První Kniha Samuelova kapitola 20 verš 36

Tedy řekl pacholeti svému: Běž a shledej střely, kteréž já vystřelím. I běželo pachole, a on střílel daleko před něj.